KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

IQ-NORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME MUAYENE VE TEST HİZMETLERİ TİC. AŞ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ (kısaca “KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME MUAYENE ve TEST HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (kısaca “IQNORM” veya “Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

IQNORM, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda yasal uygunluğu sağlamakta ve bu kapsamda kurumumuzda görevli personeller, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm personelimiz, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata uymakla yükümlüdürler.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

IQNORM tarafından 6698 sayılı Kişisel verileri Koruma Kanununun 5.maddesi a, c, ç ve e bentlerinde belirtilen şartlar kapsamında, verilen hizmetlerin tabi olduğu mevzuatta sözü edilen;

 • Kurum tarafından yerine getirilen belgelendirme, muayene, iş sağlığı ve ölçümleme ve eğitim hizmetlerini sunmak,
 • Yerel-yasal mevzuata, Kurumun tabi olduğu uluslararası mevzuata ve ilgili düzenleyici kuruluş düzenlemelerine uyumu sağlamak,
 • Uluslararası belgelendirme hükümleri çerçevesinde oluşturulan müşteriyi tanıma ilkesine ilişkin grup politikalarını gerçekleştirmek,
 • Uygunluğun belgelendirilmesinde kullanılacak dokümantasyonda tarafları teyit etmek,
 • Sorumluluklarını ve muhataplığını belirlemek,
 • Sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak ve iletilmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarına göre gelişmek,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmek

Tüm IQNORM politikalarına uyumluluğun sağlanması hususu başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

 • Kurumun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde operasyonların yürütülmesi,
 • Kurumun İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Kurumun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda;
 • Kurum tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Kurum tarafından yürütülen bire bir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış öncesi ve satış sonrası operasyonlar,
 • Kurumun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;
 • Kurum tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme),
 • Kurumun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Kurum içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK 4’ üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, bu beyannamenin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında gösterilen amaçlarla, kişisel veriler, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarına aktarılabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işlenip saklanabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ilgilisinin irtibat kurabileceği

 • Genel müdürlük ve diğer fiziki ortamlar
 • Çağrı merkezleri,
 • İnternet siteleri,
 • Mobil uygulamalar,
 • Elektronik işlem platformları,
 • Sosyal medya ve kamuya açık diğer mecralar,
 • Düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler,
 • Kurum yetkilileri veya temsilcileri,

aracılığıyla toplanıp kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin anonimleştirme veya yok edilmesini ve işlemin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kanuna uygun şekilde yetkilendirilmiş ve buna ilişkin belge ibraz edebilen vekilleri aracılığıyla, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, www.iq-norm.com adresinde bulunan “Bilgi Talep Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup imzalayarak, aşağıda verilen kurum adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayıp kvk@iq-norm.com e-posta adresi vasıtasıyla Kuruma iletebilirler. Bu yollarla usulüne uygun şekilde iletilen talepler, yasada tanımlı süre içerisinde sonuçlandırılacak ve yanıt verilecektir. Söz konusu taleplerin yerine getirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kurum adresi: Şerifali Mahallesi Türker Caddesi No:36/2 Ümraniye İstanbul, Türkiye

Saygılarımızla,

KVKK Beyanı