KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME MUAYENE VE TEST HİZMETLERİ TİC. A. Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ (kısaca “KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME MUAYENE ve TEST HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (kısaca “IQNORM” veya “Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
  IQNORM, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda yasal uygunluğu sağlamakta ve bu kapsamda kurumumuzda görevli personel, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm personelimiz, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata uymakla yükümlüdürler.

IQNORM’un ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’na www.iq-norm.com internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

IQNORM tarafından 6698 sayılı Kişisel verileri Koruma Kanununun 5. maddesi a, c, ç ve e bentlerinde belirtilen şartlar kapsamında, verilen hizmetlerin tabi olunan mevzuatta sözü edilen;

 • Kurum tarafından yerine getirilen belgelendirme, muayene, iş sağlığı ve ölçümleme ve eğitim hizmetlerinin sunulması; yerel yasal mevzuata, Kurumun tabi olduğu uluslararası mevzuata ve ilgili düzenleyici kuruluş düzenlemelerine uyum; uluslararası belgelendirme hükümleri çerçevesinde oluşturulan müşteriyi tanıma ilkesine ilişkin grup politikaları; uygunluğun belgelendirilmesinde kullanılacak dokümantasyonda; tarafların teyidi; sorumluluklarının ve muhataplığının belirlenmesi; sunulan ürün ile hizmetlerin sağlanması ve iletilmesi; müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi; ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve tüm IQNORM politikalarına uyumluluğun sağlanması hususu başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.
 • Kurumun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde operasyonların yürütülmesi, Kurumun iş sağlığı ve güvenliği konuları çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Kurumun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda Kurum tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar, Kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda Kurum tarafından yürütülen bire bir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış öncesi ve satış sonrası operasyonlar,
 • Kurumun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda Kurum tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Kurum içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İcra İflas Kanunu, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve mezkur mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK  4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, bu beyannamenin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında gösterilen amaçlarla, kişisel veriler yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarına aktarılabilir, yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işlenip saklanabilir.
  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; ilgilisinin irtibat kurabileceği genel müdürlük ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve kamuya açık diğer mecralar, düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler, kurum yetkilileri veya temsilcileri aracılığıyla toplanıp kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.

 1. Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin anonimleştirme veya yok edilmesini ve işlemin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kanuna uygun şekilde yetkilendirilmiş ve buna ilişkin belge ibraz edebilen vekilleri aracılığıyla, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.iq-norm.com adresinde bulunan Bilgi Talep Başvuru- Formu eksiksiz doldurarak ve imzalayarak, Şerifali Mahallesi Türker Caddesi No: 36/2 Ümraniye/İstanbul, Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvk@iq-norm.com e-posta adresi vasıtasıyla Kuruma iletebileceklerdir. Bu yollarla usulüne uygun şekilde iletilen talepler, yasada tanımlı süre içerisinde sonuçlandırılacak ve yanıt verilecektir. Söz konusu taleplerin yerine getirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Kurum adresi: Şerifali Mahallesi Türker Caddesi No:36/2 Ümraniye İstanbul, Türkiye

Saygılarımızla,

KVKK Beyanı