İç Kontrol Eylem Planı Eğitimi

İç Kontrol Eylem Planı, kurumların faaliyetlerinin yasalara ve kurumun stratejik planlarına uygunluğunun değerlendirilmesi çalışmasıdır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. Maddesine göre, iç kontrol idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ve iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrolün amacı kurum faaliyetlerinin idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. Aynı zamanda varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini hedefler.

26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazetede Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır.

İç Kontrol Elem Planı Eğitimi, belediyelerin stratejik planlarına, ilgili mevzuatlara ve standartlara göre İç Kontrol Eylem Planlarının hazırlanması için izleyecekleri yollar hakkında bilgi verir.